Tích nước phòng hạn, mặn ngay trong mùa mưa

Theo tính toán cho thấy, hầu hết các sông trong mùa khô 2023-2024 có độ