Phòng chống hạn, mặn chủ động ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Hiện nay, nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đang có nguy