Phân bón NPK là gì? Vai trò của phân NPK với cây trồng?

Trong nông nghiệp, để đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt thì