Phân bón hữu cơ là gì? Có bao nhiêu loại phân hữu cơ hiện nay?

Trong nông nghiệp, cây trồng được bón phân hợp lý, đúng cách sẽ phát triển