Bình Thuận giá lúa tăng cao tạo sức bật cho ngành lúa gạo?

Thời gian qua, nông dân trồng lúa của tỉnh Bình Thuận đã đón nhận tin