Đột phá từ Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ Quảng Ninh

Hiện nay, ngành nông nghiệp đang có xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ.